Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Ginsonline.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Wij danken je voor jouw bezoek aan de website toegankelijk op het adres www.ginsonline.be, hierna de “Website”, eigendom van en beheerd door de vennootschap FLEXIT DRINKS, met maatschappelijke zetel te Beekstraat 46/2, 9031 Drongen, met KBO nummer 0728.556.706 hierna ginsonline.be.


Ginsonline.be is actief in de verkoop van online Gin producten en aanverwanten

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account en de aankoop van goederen op de Website. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit 3 luiken:

Algemene Gebruiksvoorwaarden Website
Bij het aanmaken van een account en bij het plaatsen van bestellingen zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Algemene Voorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt.

I. Algemene Gebruiksvoorwaarden Website
1. Opzet van de Website
De Website is een platformwebsite die bezoekers toelaat om producten aan te kopen.

2. Toepasselijkheid en bindende kracht
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Website zijn van toepassing op elk gebruik van de Website. Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3. Deze website gebruiken
3.1. Het gebruik van de Website is gratis.

Ginsonline.be behoudt zich het recht voor om de toegang voor bezoekers die de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

4. Het aanmaken van een account
4.1. Om bestellingen te kunnen plaatsen op onze Website, dien je de aangeboden betalingsmogelijkheden te gebruiken.

Om goederen aan te kopen via deze Website moet je ouder zijn dan 18 jaar. Ginsonline.be behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent.

4.2. Het is jou niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's en tijdelijke e-mailadressen.

4.3. Bij de aankoop dien je door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje te verklaren dat je kennis hebt genomen van de huidige Algemene Voorwaarden en deze ook aanvaardt, hetgeen de kennisname en aanvaarding impliceert van alle 3 luiken van de Algemene voorwaarden, m.n. de Algemene Gebruiksvoorwaarden Website, de Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Algemene bepalingen

4.4. Ginsonline.be behoudt zich het recht voor om jouw aankoop al dan niet te aanvaarden. Jouw aankoop kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;
Je tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
Je maakt gebruik van andermans identiteit;
Je komt één of meerdere in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of Ginsonline.be kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat jouw aankoop niet aanvaard kan worden.
4.5. Vanaf het ogenblik dat jouw aankoop compleet is, ontvang je een bevestigingse-mail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van jouw aankoop.

5. Onze aansprakelijkheid
5.1. Ginsonline.be besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Ginsonline.be is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

5.2. Ginsonline.be stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Ginsonline.be echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Ginsonline.be alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

6. Intellectuele eigendom
Ginsonline.be is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken, behoudens wanneer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Ginsonline.be bekomen werd. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

II. Algemene Verkoopsvoorwaarden
Inhoudsopgave

  • Artikel 1 – Toepasselijkheid
  • Artikel 2 – Ons aanbod en jouw bestelling
  • Artikel 3 – Herroepingsrecht
  • Artikel 4 – De prijs
  • Artikel 5 – Betaling
  • Artikel 6– Conformiteit en garantie
  • Artikel 7 – Levering en uitvoering
  • Artikel 8 – Overmacht
  • Artikel 9 – Intellectuele eigendom
  • Artikel 10 – Klachtenregeling en geschillen


Artikel 1 Toepasselijkheid
Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou (in je hoedanigheid van consument) en elke overeenkomst die tussen ons tot stand komt.
Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (alsmede de andere onderdelen van de Algemene Voorwaarden) duidelijk aan jou ter kennis en vragen we je ze te aanvaarden. De Algemene Voorwaarden worden aan jou duidelijk ter beschikking gesteld met de mogelijkheid deze op te slaan op een duurzame drager. Als we je onze Algemene Voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan je hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail t.a.v. info@Ginsonline.com.
De Algemene Voorwaarden worden aan de jou ter beschikking gesteld voordat je jouw order bevestigd hebt op de website. Hiervoor wordt een weblink gebruikt. Via deze weblink kan je de algemene voorwaarden in een formaat bekomen dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen. Je zal aanvinken dat je kennis hebt genomen van de Algemene Voorwaarden en deze integraal aanvaard hebt.
Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande inzake de kennisname en aanvaarding ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.


Artikel 2 Ons Aanbod en jouw bestelling
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
We streven ernaar om altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven wat we je verkopen. De beschrijving trachten we in elk geval voldoende gedetailleerd weer te geven om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, trachten wij deze een waarheidsgetrouwe weergave te laten zijn van de aangeboden goederen en/of diensten. De online weergaven kunnen evenwel afwijken van de realiteit, onder meer rekening houdend met de verschillen die kunnen ontstaan bij het maken van de weergave (bv. foto) en de wijze waarop dit op het beeldscherm weergegeven wordt (en de instellingen die daarvoor door jou worden gebruikt). Ginsonline.be kan evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verschillen tussen de weergave en de realiteit. In de mate dat je wenst af te zien van de verkoop, kan je gebruik maken van zijn herroepingsrecht binnen de daartoe aangegeven grenzen.
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra Ginsonline.be je bestelling bevestigt per mail. Zolang je geen bevestiging van ons ontving, kan je nog van je bestelling afzien.


Artikel 3 Herroepingsrecht
Als je goederen bij ons koopt (behalve voor de uitzonderingen die hieronder opgesomd zijn) heb je gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen binnen 14 kalenderdagen (de kosten voor de terugzending betaal je zelf).

Binnen de 30 kalenderdagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs van de teruggestuurde goederen, samen met de oorspronkelijke leveringskosten, terug. We melden je in elk geval nog eens duidelijk dat je over dit recht beschikt bij de bevestiging van je bestelling of ten laatste bij de levering.

Gezien de aard van de goederen mogen teruggestuurde goederen niet gebruikt zijn. Dit impliceert onder meer dat de verpakkingen in goede staat zijn en niet beschadigd zijn (bv. de zegels moeten nog intact zijn).

Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en merk/product verpakking en rekening houdende met onze instructies.

Als je goederen terugstuurt ben jij verantwoordelijk voor het transport en de kosten hiervan. Het herroepingsrecht is pas geldig uitgeoefend wanneer wij de producten terug hebben ontvangen en de producten in goede staat zijn (zoals hierboven omschreven). Als de producten (geheel of gedeeltelijk) verloren of beschadigd raken in het transport, of die niet voldoen aan de hogervermelde voorwaarden, kunnen we je niet vergoeden. We raden je aan een passende verzekering hiervoor af te sluiten.

Indien de producten beschadigd bij ons terugkomen dan brengen wij de waardevermindering in rekening tijdens de terugbetaling.


Artikel 4 De prijs
Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

Bovenop de aankoopprijs worden nog de verzendkosten aangerekend, dewelke vermeld worden voordat je je aankoop definitief plaatst. Deze verzendkosten worden aangerekend op basis van de tarieven die op het ogenblik van de bestelling van toepassing zijn en in functie van de grootte van het pakket en de bestemming. Deze prijzen kunnen wel op elk ogenblik gewijzigd worden, aangezien wij ook afhankelijk zijn van de externe transportfirma.

Ginsonline zal geregeld promotionele acties ondernemen. Deze acties zijn steeds zo duidelijk mogelijk omschreven op de website. Deze acties lopen steeds tot einde van de stock. Een gebruiker kan ook nooit van 2 promotionele acties tegelijk gebruik maken, tenzij Ginsonline dat duidelijk aangeeft. Ginsonline behoud zich dus ook het recht een bestelling aan te passen indien we merken dat er bvb door een technische fout toch 2 acties samen lopen op één of meerdere producten of productcategorien.


Artikel 5 Betaling
Tenzij we anders met je overeengekomen zijn, aanvaarden we alleen voorafbetaling via onze website.

Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens of iets verdachts opmerkt tijdens je betaling, moet je ons dat onmiddellijk melden op het e-mailadres info@Ginsonline.com

www.Ginsonline.be maakt normaal gezien gebruik van voorafbetaling. Indien dit niet het geval zou zijn en je dus niet vooraf hebt betaald en je ons niet tijdig of niet volledig betaalt, kunnen wij de kosten die je daarmee veroorzaakt in rekening brengen.

In elk geval ben je ons vanaf de dertigste dag na de factuurdatum, na voorafgaande ingebrekestelling, intresten verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% van het openstaande factuurbedrag. Alle goederen die we je toesturen blijven in elk geval onze eigendom tot op het ogenblik dat je ze volledig betaald hebt. Indien je ze niet (tijdig) betaalt, kunnen wij op elk ogenblik beslissen om ze op jouw kosten terug te nemen. Zolang je bij ons openstaande facturen hebt, mag je de door ons geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken.


Artikel 6 Conformiteit en Garantie
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.


In de mate dat je bij de levering vaststelt dat de producten niet voldoen aan hetgeen besteld werd (of beschadigd zijn), dien je dit binnen de 24u te melden aan Ginsonline.be per e-mail op info@ginsonline.com zodoende dat Ginsonline.be zijn rechten kan vrijwaren opzichtens de leveringsdienst.


Ginsonline.be is evenwel geen fabrikant en verdeelt enkel de producten via haar webshop. Ginsonline.be kan dan ook geen garantie geven omtrent de werking van de producten die zij te koop aanbiedt. Op de accessoires is er een garantie van 2 jaar.

Artikel 7 Levering en uitvoering
Alle goederen worden geleverd na betaling op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. We doen onze uiterste best om alles wat voor 17u besteld wordt de volgende werkdag te leveren (in België). Wegens externe omstandigheden kan het langer duren. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, en onder meer afhankelijk of het product voorradig is, leveren wij je bestelling uiterlijk binnen 30 dagen na je bestelling (en op voorwaarde dat de bestelling en de concrete gegevens correct en volledig zijn), tenzij vooraf een langere leveringstermijn is afgesproken of aangegeven. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van deze termijn van 30 dagen. Indien de levering niet binnen de termijn van maximaal 30 dagen kan gebeuren heeft u het recht kosteloos de overeenkomst te ontbinden.

De verzending van goederen en waardebons gebeurt steeds op risico van Ginsonline.be. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.


Artikel 8 Overmacht
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de jij beschikt als consument over eenzelfde recht in geval van overmacht.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Webwinkelier, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
Artikel 9 Intellectuele eigendom
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Artikel 10 Klachtenregeling en geschillen
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure die op onze website beschreven is. We doen er alles aan om je klacht binnen een redelijke termijn te behandelen. Daarnaast kan je ons bereiken op het volgende adres: The Booze Store NV, met maatschappelijke zetel te Kortijksesteenweg 188 in 9830 Sint-Martens-Latem, België.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.


III. Algemene bepalingen
1. Aanpassingen

Indien deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bestelling via de Website (en bijhorende aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door dit aan te vinken). Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elke bestelling de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent in België zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wettelijke bepalingen.

3. Aanvaarding

Door de de kennisname en de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden aan te vinken , aanvaardt u alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

4. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Ginsonline.be op het volgend adres: The Booze Store NV, met maatschappelijke zetel te Kortijksesteenweg 188 in 9830 Sint-Martens-Latem, België info@ginsonline.com

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail.

Kan ik mijn bestelling steeds terugsturen?

Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen terugsturen, zonder enige reden.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@ginsonline.com

Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Ginsonline, Kortijksesteenweg 188 in 9830 Sint-Martens-Latem, België

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Ginsonline binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Verbruiks producten


Vanwege het specifieke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen indien de verpakking van de voedingswaren geopend is.

Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons via mail op info@ginsonline.com en uw klacht altijd te illustreren met een foto.